ทำใมใช้ชื่อนี้?

ธรรมชาติ.. อาจแบ่งได้เป็นสองฝ่าย ธรรมชาติภายใน และธรรมชาติภายนอก

 

ธรรมชาติภายในมุ่งเอาธรรมชาติของใจเรา ธรรมชาติภายในที่พิสุทธิ์ ก็คือสภาวะใจแต่ดั้งเดิมที่สะอาดบริสุทธิ์ 

สมดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า   ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง แต่ว่าจิตนั้นแล เศร้าหมองแล้ว ด้วยอุปกิเลสที่จรมา..

 

ธรรมชาติภายนอกก็คือธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติภายนอกที่พิสุทธิ์ ก็คือสภาพธรรมชาติดั้งเดิม ของขุนเขา ป่าไม้ สายน้ำ ที่ไม่มีการปนเปื้อน สะอาดบริสุทธิ์ตามครรลองธรรมชาติ

 

นั่นคือที่มาของชื่อมูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์

ทะเบียนเลขที่ 51/2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 

 สาธุชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างเสนาสนะสงฆ์ ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๖

มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์จัดพิธีปลูกป่าธรรมอุทยาน เมื่อช่วงต้นพรรษาที่ผ่านมา

ที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิ(ชั่วคราว)

เลขที่ 365 หมู่ที่ 1 ตำบล แม่กลอง อำเภอ อุ้มผาง จังหวัด ตาก 63170

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม ให้บุคคลทั่วไปได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ยึดถือปฏิบัติให้พบกับความสุขจากใจที่สงบตั้งมั่นใสสะอาดบริสุทธิ์


2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และจิตใจ


3. เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม


4. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์


5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


6. ไม่ดำเนินการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆในการจัดตั้งมูลนิธิ