ธรรมชาติพิสุทธิ์

พระธาดา จรณธโณ ประธานกรรมการ
นางจินตนา วิริยะ รองประธานกรรมการ
นางสาวอาภากร เฉกแสงทอง เลขานุการ
นางสาวรัสรินทร์ อินต๊ะ เหรัญญิก
นางช่อผกา แก้วทิพย์ ปฏิคม
นางสาวบัวขาว โพธิ์ประสพโชค ประชาสัมพันธ์
นางสุพิน ใจโปร่ง กรรมการ
นายโพมินทร์ สมดี กรรมการ
นางสุวรรณ บึกนันตา กรรมการ
นางสาวอำภา เลอลาด กรรมการ
นางสาวณัฐกฤตา แดนแม่จัน กรรมการ
นางสาวจำเรียง ธรรมกิตติวงศ์ กรรมการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

หม่อมหลวงรัชฎาราศรี ชยางกูร
Honorary Chairwoman of the Beaches Destination Resort & Spa in Thailand
Honorary Chairwoman of Asian Affairs

 

นายประสงค์ รักสินเจริญศักดิ์
vice president และ ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มโครงการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)


ดร.ลีลาวดี วัชโรบล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร