เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ก.พ. ที่ผ่านมามูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์ได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ขึ้น ณ บริเวณที่จะก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมของศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งพระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ คุณครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกเทศมนตรี และรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย นายนิวัติ คีรีวรรณ เนื่องจากเป็นต้นหน้าแล้ง ทางมูลนิธิจะได้จัดทำระบบน้ำหยด รดน้ำต้นไม้ทุกต้นให้เติบโตจนถึงหน้าฝนที่จะมาถึงประมาณเดือนมิถุนายน ผู้ที่บริจาคหนึ่งพันบาท เพื่อปลูกต้นไม้ในธรรมอุทยาน จะมีป้ายแกะสลักชื่อผู้บริจาคปักไว้หน้าต้นไม้ของตนเอง และทางมูลนิธิจะดูแลต้นไม้ให้เป็นอย่างดี ในอนาคตเมื่อต้นไม้เติบใหญ่ก็จะได้นำมาสร้างอุโบสถต่อไป โดยไม่ต้องไปโค่นไม้มาจากป่า สนใจบริจาคกรุณาติดต่อมูลนิธิ

ตัวอย่างป้ายไม้สำหรับผู้บริจาคหนึ่งพันบาท นอกจากจะสร้างความร่มรื่นให้ผู้มาเยี่ยมเยียนและผู้มาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และในอนาคตจะได้กลายเป็นวัศดุในการสร้างอุโบสถอีกด้วย เป็นต้นบุญต้นแบบให้ผู้มาภายหลังได้รู้จักมองการไกล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน

เยาวชนชายหญิง เข้าร่วมกิจกรรมกันมากมาย

คณะสงฆ์นำขบวนเข้าสู่บริเวณปลูกต้นไม้

ตามด้วยสาธุชน

พระคุณเจ้าถ่ายรูปคู่กับต้นไม้ที่ปลูกเองกับมือ

คุณสุชาดา ไกรเลิศ อุตส่าห์มาจากภูเก็ตเพื่อปลูกต้นไม้ถึงอุ้มผาง

พระอาจารย์เจริญ คุตฺตมโน เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์เซอทะ ก็มาร่วมปลูกต้นไม้ด้วย

คุณครูณัฐกฤตา

คุณครูกุหลาบ

พระมหาบุญเธียร พุทฺธิธีโร และพระอาจารย์สมพงษ์

เยาวชนตำบลแม่จันยังมาปลูกต้นไม้ถึงตำบลหนองหลวง

ถ่ายรูปหมู่คู่กับป้ายของพระณรงค์ศักดิ์ สารมโน

และกับป้ายของพระธาดา จรณธโร

ท่านนิวัติ คีรีวรรณ รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยถ่ายรูปกับน้องๆเยาวชนอุ้มผาง

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและหัวหน้าชุด ร่วมปลูกต้นไม้ด้วย

น้องๆนักเรียนอุ้มผางวิทยาคมก็มากันเยอะเลย.. ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้