ธรรมชาติพิสุทธิ์

ทางมูลนิธิกำลังดำเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนอุ้มผางที่บริเวณติดกับป่าชุมชนของหมู่บ้านเดลอคี อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างนั้น ปัจจุบันเป็นป่าเสื่อมโทรมที่ชาวบ้านแผ้วถางทำไร่ข้าวโพด ขณะนี้ทางมูลนิธิกำลังเร่งปรับปรุงพื้นที่และสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่นอ่างเก็บน้ำและ ปลูกต้นไม้ จากนั้นก็จะเริ่มสร้างศาลาเพื่อใช้ทำกิจกรรมอบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม ให้บุคคลทั่วไปได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ยึดถือปฏิบัติให้พบกับความสุขจากใจที่สงบตั้งมั่นใสสะอาดบริสุทธิ์


2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และจิตใจ


3. เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม


4. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์


5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


6. ไม่ดำเนินการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆในการจัดตั้งมูลนิธิ