Virgin Nature Foundation

 

มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์

ทะเบียนเลขที่ 51/2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

 

 สาธุชนร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างเสนาสนะสงฆ์ ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๖

มูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์จัดพิธีปลูกป่าธรรมอุทยาน เมื่อช่วงต้นพรรษาที่ผ่านมา

ทำใมใช้ชื่อนี้?

ธรรมชาติ.. อาจแบ่งได้เป็นสองฝ่าย ธรรมชาติภายใน และธรรมชาติภายนอก

 

ธรรมชาติภายในมุ่งเอาธรรมชาติของใจเรา ธรรมชาติภายในที่พิสุทธิ์ ก็คือสภาวะใจแต่ดั้งเดิมที่สะอาดบริสุทธิ์ 

สมดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า   ดูกรภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง แต่ว่าจิตนั้นแล เศร้าหมองแล้ว ด้วยอุปกิเลสที่จรมา..

 

ธรรมชาติภายนอกก็คือธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติภายนอกที่พิสุทธิ์ ก็คือสภาพธรรมชาติดั้งเดิม ของขุนเขา ป่าไม้ สายน้ำ ที่ไม่มีการปนเปื้อน สะอาดบริสุทธิ์ตามครรลองธรรมชาติ

 

นั่นคือที่มาของชื่อมูลนิธิธรรมชาติพิสุทธิ์

ที่ตั้งสำนักงานมูลนิธิ(ชั่วคราว)

เลขที่ 365 หมู่ที่ 1 ตำบล แม่กลอง อำเภอ อุ้มผาง จังหวัด ตาก 63170

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม ให้บุคคลทั่วไปได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ยึดถือปฏิบัติให้พบกับความสุขจากใจที่สงบตั้งมั่นใสสะอาดบริสุทธิ์


2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และจิตใจ


3. เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม


4. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์


5.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


6. ไม่ดำเนินการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆในการจัดตั้งมูลนิธิ